GiaoThong247

Chia sẻ thông tin giao thông vì cộng đồng

Tại sao phải dùng ứng dụng?
  • Định vị và hướng dẫn lộ trình bằng cách sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS
  • Dữ liệu bản đồ offline sử dụng được cả khi không có kết nối internet.
  • Hỗ trợ dẫn đường 2D/3D.
  • Bản đồ liên tục được cập nhật.